แบบสอบถามเพื่อสำรวจข้อคิดเห็นต่อประเด็นการตั้งคำถามของ นายกรัฐมนตรี สำหรับกำลังพล ทร. จำนวน ๑๐ ข้อ

สอบถามสำหรับกำลังพล ทร.ทุกท่าน

เปิดรับความคิดเห็น วันที่ 29 ธ.ค.2560 - 16 มี.ค.2561

ลงชื่อเข้าระบบ

เข้าระบบโดยใช้ Username และ Password เดียวกันกับ ระบบงานสนับสนุนข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล(HRMISS)


นายทหารประสานงานและจัดเก็บข้อมูลของหน่วยจะมีเมนู
เพื่อดูข้อมูลการตอบของข้าราชการในหน่วย


คำถาม จำนวน 10 ข้อ

1. ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่

2. หากไม่ได้ จะทำอย่างไร

3. การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวที่ไม่คำนึงถึงอนาคตของประเทศ และเรื่องอื่นๆ เช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปหรือไม่นั้น ถูกต้อง หรือไม่ถูกต้อง

4. ท่านคิดว่า กลุ่มนักการเมือง ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาได้อีก เกิดปัญหาอีก แล้วจะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธีอะไร

5. วันนี้เราจำเป็นต้องมีพรรคการเมืองใหม่ หรือนักการเมืองหน้าใหม่ที่มีคุณภาพให้ประชาชนได้พิจารณา ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปหรือไม่ การที่มีแต่พรรคการเมืองเดิม ๆ นักการเมืองหน้าเดิม ๆ แล้วได้เป็นรัฐบาล จะทำให้ประเทศชาติเกิดการปฏิรูป และทำงานอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ชาติหรือไม่

6. การที่ คสช. จะสนับสนุนพรรคการเมืองใดหรือบุคคลใดภายใต้ขอบเขตตามกฎหมายก็ถือเป็นสิทธิ์ของ คสช. ใช่หรือไม่

7. สิ่งที่ คสช. และรัฐบาลนี้ ได้ดำเนินการไปในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา ประชาชนมองเห็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติบ้างหรือไม่
ท่านเห็นด้วยกับรัฐบาลที่ได้แก้ไขปัญหาที่หมักหมมมาเป็นเวลานาน ด้วยการรื้อใหม่ทำใหม่ และการวางแผนงานอย่างเป็นขั้นตอน มีทั้งระยะสั้น - กลาง - ยาว สำหรับการใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ หรือไม่
ท่านเห็นด้วยกับการให้มียุทธศาสตร์ชาติและมีแผนปฏิรูปประเทศ เพื่อให้การเมืองไทยในอนาคตมีธรรมาภิบาล และเกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาประเทศชาติหรือไม่
ท่านเห็นด้วยกับการทำงานของทุกรัฐบาลที่ต้องคำนึงถึงภาพรวมทั้งประเทศ มิใช่ทำตามนโยบายพรรคที่ได้หาเสียงไว้ หรือดูแลเฉพาะพื้นที่ฐานเสียงที่สนับสนุนเท่านั้น แต่จะต้องทำงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้เกิดความต่อเนื่องด้วย เห็นด้วยหรือไม่

8. การเอาแนวทางจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในอดีต มาเปรียบเทียบกับการจัดตั้งรัฐบาลในวันนี้ เป็นสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดหรือไม่ เพราะสถานการณ์บ้านเมืองก่อนหน้าที่ คสช. และรัฐบาลนี้จะเข้ามา เราได้พบเห็นแต่ความขัดแย้งความรุนแรง การแบ่งแยกประเทศเป็นกลุ่ม เพื่อมาสนับสนุนทางการเมืองใช่หรือไม่

9. รัฐบาลและการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยที่ผ่านมาของไทย ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล และมีการพัฒนาประเทศที่มีความต่อเนื่อง ชัดเจนเพียงพอหรือไม่

10. เหตุใดพรรคการเมือง นักการเมืองจึงออกมาเคลื่อนไหว คอยตำหนิ นรม. รัฐบาล และ คสช. บิดเบือนข้อเท็จจริงในการทำงานในช่วงนี้อย่างมากผิดปกติ