แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี

สอบถามข้าราชการ กองทัพเรือ ทุกท่าน

1. ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่

2. หากไม่ได้ จะทำอย่างไร

3. การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวที่ไม่คำนึงถึงอนาคตของประเทศ และเรื่องอื่นๆ เช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปหรือไม่นั้น ถูกต้อง หรือไม่ถูกต้อง

4. ท่านคิดว่า กลุ่มนักการเมือง ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาได้อีก เกิดปัญหาอีก แล้วจะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธีอะไร

เปิดรับความคิดเห็น วันที่ ๑๙ มิ.ย. - ๓๑ ก.ค.๖๐

ลงชื่อเข้าระบบโดยใช้ Username และ Password เดียวกันกับ อีเมล์ ทร.

หรือใช้ Username และ Password เดียวกันกับ ระบบงานสนับสนุนข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล(HRMISS)สำหรับนายทหารประสานงานและจัดเก็บข้อมูลของหน่วยจะมีเมนู 'สรุปผล' เพื่อดูข้อมูลการตอบของหน่วย
ลงชื่อเข้าระบบ